تازه های مرکز

ارائه مشاوره به متخصصین طب کار

ارائه مشاوره به متخصصین طب کار

مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار، به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش متخصصین طب کار و پزشکان عموم[...]
گرفتگي عضلاني حاصل از گرما
سنكوب گرمايي

سنكوب گرمايي

[...]

صفحه اصلی