کم شنوایی شغلی

NIHL

تهیه شده توسط: فاطمه حبیبی- کارشناس ارشد ادیولوژی

 

کم شنوایی شغلی آنگاه مطرح می شود که یک یا دو گوش در اثر اصوات آزار دهنده، در طی اشتغال فرد و یا در نتیجه ی آن دچار اختلال شنوایی شود.

ناشنوایی ها یا کم شنوایی های شغلی ممکن است به علل زیر ایجاد شوند :

        *صدمات مکانیکی

        *صدمه به علت صدای زیاد

*صدمات مکانیکی
ممکن است در اثر انفجار، گرمای زیاد یا ضربه خوردن به سر ایجاد شوند که در نتیجه آنها ممکن است بیمار دچار یک یا چند عارضه زیر شود :

ـ شکستگی مجرای استخوانی گوش خارجی

ـ پارگی پرده گوش

ـ گسیختگی استخوانچه ها

ـ صدمه به گوش داخلی

* صدمه به علت صدای زیاد

این کم شنوایی شامل ضربه صوتی و اختلال شنوایی حاصل از صوت می باشد.

– ضربه ی صوتی (Acoustic Trauma) :
این عنوان در مواردی به کار می رود که مشکل شنوایی حاصل تماس ناگهانی با انواع بسیار شدید انرژی صوتی باشد.

– اختلال شنوایی ناشی از صوت (Noise Induced Hearing Loss) :
این عنوان برای نوعی از کم شنوایی به کار می رود که حاصل تاثیر نامطلوب صوت، طی مدت زمان طولانی بر دستگاه شنوایی است و به صورت عارضه ی حسی-عصبی و معمولا پس از سالیان طولانی تماس با صوت نابهنجار ایجاد می شود و معمولا در دو گوش به یک اندازه عارضه ایجاد می کند.

NIHL

 

عوامل صوتی که بر کم شنوایی موثرند شامل موارد زیر است:

فرکانس صدا: در یک شدت معین اصوات با فرکانس زیاد (صداهای زیر) به مراتب مضرتر از اصوات با فرکانس های کم (صدای بم) می باشند.
شدت صدا: از شدت ۹۰ دسی بل به بالا، تمامی سروصداها مضر و خطرناک می باشند. این در حالی است که امروزه در اغلب کشورها ۸۵ دسی بل را حداکثر مجاز سروصدا در کارگاه قبول کرده اند.
مدت زمان سر و صدا: مدت اثر سر و صدا در صنایع یک عامل اساسی است، چرا که سروصدا به طور دایم در کارگاه وجود دارد و علت اصلی غیرقابل برگشت بودن ناشنوایی های مربوطه، تداوم سر و صدا و مداومت اثر آن است.

نحوه تداوم صدا :با فرکانس و شدت برابر، یک صدای مداوم و یکنواخت کم خطرتر از یک صدای منقطع و غیر یکنواخت می باشد.

فهرست