مسمومیت با سرب در روم باستان

مسمومیت با سرب در روم باستان
تهیه شده توسط: دکتر فراهانی
دستیار طب کار- دانشگاه علوم پزشکی تهران

رومیان در گذشته معدن کاری را در مقیاس وسیعی انجام میدادند و معادن سرب و کارخانه های ذوب فلز بسیاری داشتند. در آن زمان به سرب نیاز زیادی بود و سرب به عنوان فرآورده جانبی تصفیه طلا و نقره هم به دست می آمد.

یک کارخانه ذوب فلز بزرگ در اسپانیا در آن زمان نیاز به ده ها تا هزاران کارگر داشت تا به کار خود ادامه دهد.سایت بزرگ دیگری در یونان بود و انتشار از این دو سایت سرب را به هوا منتقل می کرد.

در روم باستان مسمومیت با سرب بیماری مختص ثروتمندان بود که از سرب به مقدار وسیعی استفاده می کردند از جمله لوازم آشپزخانه سربی، ظروف ذخیره سازی و تغلیظ Alcohol و لوازم آرایش با مواد سربی رومیان جهت ساخت Alcohol  از جوشانیدن مواد در ظروف سربی استفاده می کردند و در نهایت در محصول نهایی یک گرم سرب در لیتر وجود داشت

بسیاری از محققان بر این باورند که یکی از فاکتورهای مستعد کننده زوال امپراطوری روم رفتار عجیب ثروتمندان و رهبران رومی ناشی از مسمومیت با سرب می باشد

فهرست