خشونت در محل کار

violence at workplace

 طبق آمار اداره کار امریکا ، ۲۰۷۹۰ کارگر در صنایع خصوصی در سال ۲۰۱۸ آسیب های ناشی از خشونت در محل کار غیر کشنده را تجربه کرده اند. این حوادث منجر به عدم حضور در محل کار شد.

از جمله قربانیانی که از خشونت در محل کار آسیب دیده اند:

۷۱٪ از افراد، زن بودند

۶۴٪  ۲۵ تا ۵۴ ساله بودند

۷۳ درصد در محیطهای بهداشت و درمان و کمک های اجتماعی کار می کردند

۲۰٪ افراد، برای بهبودی به ۳۱ روز یا بیشتر عدم حضور در محل کار و ۲۱٪، به ۳ تا ۵ روز عدم حضور در محل کار نیاز داشتند.

طبق آمار اداره کار ، ۴۵۳ کارگر آمریکایی در سال ۲۰۱۸ قربانیان قتل در محل کار بوده اند

از جمله قربانیانی که به دلیل خشونت در محل کار جان خود را از دست داده اند:

۸۲٪ مرد بودند

۴۷٪ سفیدپوست بودند

۶۶٪ ، ۲۵ تا ۵۴ ساله بودند

۲۰٪ در فروش و مشاغل مربوطه و ۱۹٪ در حال انجام خدمات محافظتی بودند

فهرست